مبل سالین 

سالین ، انتخابی خاص

سالین ، اصالت یک انتخاب

خشک کن صنعتی

چوب های به کار رفته در تولید مبلمان های سالین از نوع راش و یا گردو بوده که در ابعاد مختلف از جنگل تهیه شده اند و به صورت تخته ، با توجه به تاریخ برش ، به انبار چوب خشک کنی شرکت منتقل و در آنجا نگهداری می شوند.
تخته ها بر اساس رطوبت اولیه طی یک دوره طولانی ( حداقل 2 ساله ) با روش علمی و طبیعی در انبار چوب خشک کنی نگهداری می شوند و طی این مدت علاوه بر سنجش میزان رطوبت با دستگاه رطوبت سنج ، چندین بار جابه جا می گردند تا تمامی قسمتهای هر تخته در معرض هوای خشک قرار گیرد. سپس تخته های خشک و فاقد رطوبت به چرخه تولید وارد شده ، مرحله تولید مبلمان آغاز می شود .
این مرحله از تولید بسیار حائزاهمیت است ، چرا که ؛ استفاده از چوب خشک نشده باعث تغییر حالت ، به صدا افتادن ، شکستگی ، و همچنین محل مناسبی برای رشد موریانه بعد از مدت کوتاهی خواهد شد .
ولی متاسفانه در بسیاری از موارد به جهت کم هزینه تر شدن و نیز تسریع در روند تولید ، از این فرآیند صرفنظر می شود .گالری محصولات