مبل سالین 

سالین ، انتخابی خاص

سالین ، اصالت یک انتخاب

برش و مونتاژ

تخته ها ابتدا در سالن برش بر اساس نوع مبلمان به قطعات مختلف تقسیم شده ، در قسمت دیگر با توجه به الگوهایی که بر روی قطعات طراحی می شود به حالت و قطعات اولیه مبل تبدیل می شوند و بعد از برش و شکل گیری ، در سالن پرداخت و ابزار زنی با توجه به نوع مبلمان ( کلاسیک ، نیمه مدرن ، مدرن ) فرم گیری شده ، شکل نهایی خود را به دست می آورند .
در سالن مونتاژ  کلیه قطعات مبلمان و اتصالات مربوط به یکدیگر وصل می شوند ، قطعات مربوط به مبلمان کلاسیک جهت حک نقوش منبت به سالن منبت کاری منتقل شده ، قطعات مبلمان نیمه مدرن و مدرن جهت رنگ کاری به انبار مخصوص محصولات آماده منتقل می گردند .


گالری محصولات