مبل سالین 

سالین ، انتخابی خاص

سالین ، اصالت یک انتخاب

رنگ کاری

در سالن رنگ کاری ، کلیه مبلمان با سبک کلاسیک ، نیمه مدرن و مدرن ، ابتدا با استفاده از لیسه کاری و سنباده های مختلف به صورت صیقلی و نرم و صاف در آمده ، آماده رنگ اولیه می شوند . سپس تمامی سطوح با سیلر - کیلر پوشش داده شده ، آماده رنگ پاشی و جلا کاری می شوند ، در این قسمت با توجه به برخی سفارش ها ، مبلمان کلاسیک ( منبت شده ) جهت تزئینات بیشتر به سالن ورق کاری منتقل شده ، قسمت هایی از منبت مبل و یا تمامی آن با ورق طلا پوشش داده می شود و جهت رنگ کاری به قسمت مربوط هدایت می گردد تا مراحل جلا کاری و پوشش نهایی بر روی مبلمان صورت گیرد . بعد از آن به سالن رنگ خشک کنی منتقل و آماده رویه کوبی می گردد .


گالری محصولات